wentylatory przemysłowe bg

Polityka prywatności

Cookies (ciasteczka) w serwisie www.luftberg.pl

POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.luftberg.pl (w dalszej części zwanego „Serwisem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
  • urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Serwis z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
  Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać tutaj.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z poniższą notą informacyjną, z której dowiedzą się Państwo o celu, okresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach oraz odbiorcach Państwa danych. Informujemy jednocześnie, że dbamy w szczególny sposób o to, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest LUFTBERG z siedzibą w Radomiu, ul. Gazowa 4, 26-600 Radom, NIP: 9482052269, REGON: 140828265.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że przy zawieraniu umowy pozyskujemy od Państwa dane osobowe, są to m. in.:

 • nazwisko i imiona,
 • nazwa firmy,
 • numer NIP,
 • adres siedziby oraz adres korespondencyjny,
 • numer kontaktowy oraz adres e-mail.

Powyższe dane są nam niezbędne do:

 • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), w tym w celu dostarczenia Państwu naszych produktów, obejmujących m.in. silniki i wentylatory;
 • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), w tym w szczególności w celu wystawiania i przechowywania faktur;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów LUFTBERG (art. 6 ust. 1 f RODO), w tym w szczególności, w celu prowadzenia działań marketingowych, m.in. przekazywania na adres e-mail, telefonicznie lub w inny sposób, informacji handlowych, ofert, dodatkowo w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski, a ponadto w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek zawarcia umowy i dostarczenia produktów przez LUFTBERG. Pomimo dobrowolności podania danych, konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia umowy i dostarczenia produktów przez LUFTBERG.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: LUFTBERG z siedzibą w Radomiu, ul. Gazowa 4, 26-600 Radom;
b) mailowo na adres: biuro@wentylatory-online.pl

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w trakcie trwania umowy, a następnie po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa (w tym zakresie w szczególności przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego) oraz przez okres niezbędny dla zapewnienia możliwości rozwiązywania sporów albo dochodzenia roszczeń, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podmiotom działającym na nasze zlecenie, m.in. w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej oraz kurierskiej albo organom państwa w wypadku występowania podstawy prawnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz do informacji w następującym zakresie:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
d) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) informacje o źródle danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
h) zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania;

2) prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

3) prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Administrator ma wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
– cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych;
– wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
– Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Zaznaczyć jednak należy, iż nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku, gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
a) kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Jednocześnie jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, ewentualnie z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

5) prawo do przenoszenia danych, w zakresie którego mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe.

Administrator jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Państwa dane, które spełniają łącznie następujące warunki:
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
– dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może przy tym niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

6) prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, na mocy którego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w tym profilowania (jednak wyłącznie w wypadku przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych albo gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). W przypadku wniesienia sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności. Ponadto jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Informujemy również, że są Państwo uprawnieni do zgłoszenia swoich praw w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: LUFTBERG z siedzibą w Radomiu, ul. Gazowa 4, 26-600 Radom;
b) mailowo na adres: biuro@wentylatory-online.pl

Skarga na sposób przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679.

Copyright 2020 Wentylatory-online - wentylatory przemysłowe. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Projekt i realizacja Click Media
ZAPYTAJ O PRODUKTY
0